قسمت نهم - خسارت محض

در این قسمت بشنوین که چه طور شیوع طاعون سرنوشت کشورها را تغییر داد و تونست ابرقدرت‌ها را به زانو در بیاره و تا مرز فروپاشی جلو ببره WebSite: http://shirkakaoocast.ir Telegram: https://t.me/ShirKakaooCast Twitter: https://twitter.com/ShirKakaooCast Instagram: https://www.instagram.com/ShirKakaooCast/ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/ShirKakaooCast/message

2356 232