రామాయణ సుందరకాండ – 5 [Sundarakanda – 5]

వాల్మీకి రచించిన రామాయణంలో సుందరకాండ ఐదవ కాండము. ఈ కాండములో హనుమ లంకాప్రయాణం చేసి సీత జాడ కనుగొని కిష్కిందకు తిరిగి వస్తాడు. హనుమంతునికి సుందరుడు అని ఇంకొక పేరు కలదు, కావున వాల్మీకి మహర్షి ఈ కాండమునకు సుందరకాండ అని పేరు పెట్టారు. నిరాశా, నిస్పృహలకు లోనైన మనిషిని పునరుజ్జీవితుణ్ణి చేస్తుంది సుందర కాండము The post రామాయణ సుందరకాండ – 5 [Sundarakanda – 5] first appeared on Telugu Audibles????.

2356 232

Suggested Podcasts

Bobby Maximus

Bri Castellini

Social Media Lab, powered by Agorapulse

International Brotherhood of Teamsters

Minnesota Elementary School Principals' Association (MESPA)

MangaMavericks.com

o-access JAMAICA

Soniya

Soren Narnia