MBT Founder's Day Service - Rev. Miyamura

Rev. Ron Miyamura conducts the annual Founder's Day Service. 

2356 232