What almost dying taught me about living?!

تو این اپیزود قراره در مورد زندگی بعد از شکست سرطان صحبت کنیم، همچنین در مورد مرز بین سالم بودن و بیمار بودن .

2356 232