హోమియో పోడ్ Homeopathy - Health - Nutrition

Hi this is Dr. Lakshmi Deepak MD(HOMEO) i'll talk about topics related to Homoeopathy, Health , Nutrition . You are going to get an episode every week, ఈ పాడ్కాస్ట్ తెలుగు లో ఉంటుంది , తెలుగుల భాషలో హోమియోపతి వైద్యం గురించిన మొట్టమొదటి పాడ్కాస్ట్ మీ సందేహాలు, సలహాలు నా యూట్యూబ్ ఛాననెల్ లేదా ప్రతీ ఎపిసోడ్ కింద ఉండే కామెంట్ సెక్షన్ లో అడగవచ్చు

by Dr Lakshmi Deepak - 5 episodes

Suggested Podcasts

Society of Critical Care Medicine (SCCM)

MedTalks

Surgery 101 Team

CCP Instructors

Society of Critical Care Medicine (SCCM)

Anesthesiology, the journal of the American Society of Anesthesiologists