Samar Shesh Hai

Let's hear the poem Samar Shesh Hai.