പച്ചപ്പരിഷ്ക്കാരി Malayalam Podcast

പച്ച മലയാളത്തിൽ വെറുത കുറെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ഓർമ്മകളും ഓർമ്മയിലെ ചിന്തകളും. നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ട്ടം പോലെ സമയവും ഉണ്ടല്ലോ . This is purely Malayalam podcast.

by jins george - 22 episodes

Suggested Podcasts

Infinite Potential Media, LLC

SynTalk

Nigel Warburton

Center for Inquiry

Next Door Villain

Expanded Perspectives