പച്ചപ്പരിഷ്ക്കാരി Malayalam Podcast

പച്ച മലയാളത്തിൽ വെറുത കുറെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ഓർമ്മകളും ഓർമ്മയിലെ ചിന്തകളും. നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ട്ടം പോലെ സമയവും ഉണ്ടല്ലോ . This is purely Malayalam podcast.

by jins george - 11 episodes

Suggested Podcasts

Andrew Tuzson

Kristina Crowley

Steve Karafit

Theories of the Third Kind | Cumulus Podcast Network

Hamed Ghadiri

Matika Wilbur, Desi Small-Rodriguez a Adrienne Keene

Grimerica