رادیو کارنکن

کار نکن داستان زندگی آدماییه که با شغلشون زندگی میکنند. توی این پادکست در مورد شغل با آدمهای مختلف حرف میزنیم.

by رادیو کارنکن - 115 episodes

Suggested Podcasts

David Red Nemitz

Manager Tools

DW.COM | Deutsche Welle

Richard Lovatt

Justin M. Nassiri