پادکست داستانی ترپند /TarPand

روایت ماجرا و حکایت های پشت هر ضرب المثل به زبان ساده

2356 232
by Tarpand - 24 episodes

Suggested Podcasts

Deadly Misadventures | Wondery

APM Reports a The Washington Post

Freakonomics Radio + Stitcher

上上层建筑

RTÉ Documentary on One

Haley Cohn