تفکرات یک تک‌‌سلولی

بشارت می‌دهم هر انشعاب حیات را بهشتی‌ـیست پُر از اکسیژن‌های غیرقابل تملّک که بی‌هیچ نگرانی برای عقب افتادن قسط‌های خوشبختی بنشینید روبروی پنجره و از زمستان ابدیت, لذت ببرید