تاریخ شفاهی ایران به روایت توئیتر

خلاصه‌ی وقایع و اتفاقات روزانه‌ی ایران از زبان توئیتر