رمضانیات،‌ قسمت چهارم: معراج پیامبر در قرآن

پیش از شروع فصل چهارم و مصادف با ماه رمضان چهار قسمت ویژه داریم که در هرکدام یکی از مقاله‌های «دايرة‌المعارف قرآن» بریل را که محتوایی مرتبط با این ماه دارد بررسی خواهیم کرد.

در این قسمت، مدخل «معراج» نوشتهٔ مایکل سلز و ترجمهٔ حسن رضایی هفتادر را مرور می‌کنیم که در جلد پنجم دائرة‌المعارف قرآن صفحات۲۳۱ تا  ۲۳۶ آمده است.

متن مقاله از نسخهٔ فارسی دائرة‌المعارف قرآن را در کانال تلگرام دورنما ببینید:

2356 232