کرونا گردی با طاها

توی این قسمت ، طاها ضمن عذرخواهی بابت محتوای قسمت قبل ، درباره کرونا با شما صحبت میکنه.

2356 232

Suggested Podcasts

Martin Moore

Mentally Obsessed

BBC Radio 5 live

Amy Tenney, yoga and meditation instructor, podcaster

Michelle (Pfennighaus) Leotta

NerdyCat Entertainment

MLS Gone Wild

Two Guys Entertainment

This Week in Photo