भाव मनीचे…..

शब्दांच्या रेखीव गुंफणीतून स्फुरलेले काही मोहक साज…..