پادکست جنایی آخرین شاهد

این یک پادکست قصه گو نیست پرونده های جنایی واقعی حاوی مصادیق خشونت، حوادث آزاردهنده، مسائل جنسی و سوء مصرف مواد هستند و می توانند برای کودکان و افرادی که روحیه حساس و آسیب پذیر دارند اثرات مخرب و گاه جبران ناپذیر داشته باشند

2356 232
by Mahdi Pourbaqi - 80 episodes

Suggested Podcasts

Alan Sisto a Shawn Marchese

Golosein

MaddMike

The Paris Review and Stitcher

The Moonlit Road.com

VS

Poetry Foundation

Beneath Ceaseless Skies Online Magazine