پادکست فارسی کاریز / Kariz

پادکست فارسی کاریز. هر اپیزود در مورد یک کتاب و داستان هست, البته نه خلاصه کتاب یا روایت و بازخوانی صوتی اون بلکه ورود به فضا و دنیاهای مرتبط به کتاب. چه کتاب را خوانده باشید و چه نخوانده باشید, اطلاعاتی در هر اپیزود هست که به صورت مستقل شنیدنی هستن.

by Hessam Zahedi - 18 episodes

Suggested Podcasts

Alan Sisto a Shawn Marchese

Goldberry Studios

Ellery Queen's Mystery Magazine

Not Sorry Productions

Alfred Hitchcock's Mystery Magazine

Stories for Grown-Ups