پادکست فارسی کاریز / Kariz

پادکست فارسی کاریز. هر اپیزود در مورد یک کتاب و داستان هست, البته نه خلاصه کتاب یا روایت و بازخوانی صوتی اون بلکه ورود به فضا و دنیاهای مرتبط به کتاب. چه کتاب را خوانده باشید و چه نخوانده باشید, اطلاعاتی در هر اپیزود هست که به صورت مستقل شنیدنی هستن.

2356 232
by Hessam Zahedi - 14 episodes

Suggested Podcasts

Ellery Queen's Mystery Magazine

Brea Grant and Mallory O'Meara, Mallory O'Meara, Brea Grant

Ariel Bissett a Raeleen Lemay

Asimov's Science Fiction

Poetry Foundation